VỀ QUỸ HÒA BÌNH & PHÁT TRIỂN TPHCM

  • Quỹ Hòa bình và Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (Quỹ) là một tổ chức có tư cách pháp nhân thành lập ngày 14/01/2005, thuộc Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO). Quỹ hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, phi lợi nhuận theo chương trình mục tiêu của Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam.
  • Dựa trên tầm nhìn và sứ mệnh của Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam, Quỹ Hòa bình và Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh hoạt động nhằm huy động sự tham gia và đóng góp của cộng đồng xã hội và các đối tác trong và ngoài nước phục vụ cho sự nghiệp hòa bình, phát triển và hội nhập quốc tế của đất nước, đặc biệt của Thành phố Hồ Chí Minh.

Lĩnh vực hoạt động

  • Tham gia các hoạt động đối ngoại nhân dân hướng tới hòa bình và phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh nói chung và của Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Thành phố nói riêng.
  • Phối hợp, đồng tổ chức với Ủy ban Hòa bình Thành phố Hồ Chí Minh một số hoạt động phù hợp nhằm phát huy sự quan tâm và đóng góp rộng rãi của các tầng lớp xã hội đối với sự nghiệp hòa bình an ninh của đất nước, sự ổn định và an toàn của xã hội.
  • Tổ chức các hoạt động như hội thảo, tọa đàm, nói chuyện, chia sẻ thông tin kiến thức về những vấn đề đang đặt ra trước mắt hay lâu dài đối với lợi ích hòa bình và phát triển của đất nước.
  • Hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước, thông qua các hoạt động cụ thể hoặc các chương trình - dự án, nhằm nâng cao nhận thức xã hội về các giá trị của hòa bình trong công lý và phát triển bền vững.