Tin hoạt động khác của Quỹ

[Giáo Dục] Cơ Hội Nhận Học Bổng Du Học Mỹ

Fulbright Vietnamese Scholar Program
Ðối tượng: Tiến Sĩ
Chương trình học: 1 học kỳ hoặc 2 học kỳ tại đại học Mỹ
Học bổng: chương trình tài trợ toàn bộ
Thời gian nộp đơn: trước ngày 15/10/2018
Application: https://vn.usembassy.gov/…/fulb…/vietnamese-scholar-program/
Liên hệ: VNFulbright@state.gov, lemuontk@state.gov

Fulbright Vietnamese Student Program
Ðối tượng: Cử Nhân
Chương trình học: Thạc Sĩ tại đại học Mỹ
Học bổng: chương trình tài trợ toàn bộ
Thời gian nộp đơn: trước ngày 15/5/2018
Application: https://vn.usembassy.gov/…/fulbr…/vietnamese-student-program
Liên hệ: VNFulbright@state.gov, lemuontk@state.gov

Hubert H. Humphrey Fellowship Program
Ðối tượng: Cử Nhân, Thạc Sĩ, Tiến Sĩ
Chương trình học: 1 năm tại đại học Mỹ
Học bổng: chương trình tài trợ toàn bộ
Thời gian nộp đơn: ngày 1/4 – 1/8/2018
Liên hệ: nguyenHT4@state.gov, HuyHT@state.gov, lemuontk@state.gov

Global Undergraduate Exchange Program
Ðối tượng: sinh viên đại học
Chương trình học: 4 tháng (1 học kỳ) tại đại học Mỹ
Học bổng: chương trình tài trợ toàn bộ
Thời gian nộp đơn: ngày 1 – 30/9/2018
Liên hệ: nguyenHT4@state.gov, HuyHT@state.gov, lemuontk@state.gov

Undergraduate Intensive English Language Study Program
Ðối tượng: sinh viên đại học
Chương trình học: 8 tuần tại đại học Mỹ
Học bổng: chương trình tài trợ toàn bộ
Thời gian nộp đơn: ngày 1/10 – 30/11/2018
Liên hệ: nguyenHT4@state.gov, HuyHT@state.gov, lemuontk@state.gov

Southeast Asia Youth Leadership Program (SEAYLP)
Ðối tượng: tuổi 15-17
Chương trình học: 4 tuần tại Mỹ
Học bổng: chương trình tài trợ toàn bộ
Thời gian nộp đơn: ngày 1/7 – 30/8/2018
Liên hệ: nguyenHT4@state.gov, HuyHT@state.gov, lemuontk@state.gov

Small Grants Program for civil society organizations
Ðối tượng: tổ chức phi lợi nhuận, tổ chức dân sự tại Việt Nam
Học bổng: up to $20,000
Thời gian nộp đơn: ngày 1/3 – 30/5/2018
Liên hệ: nguyenHT4@state.gov, HuyHT@state.gov, lemuontk@state.gov

Notice of Funding Opportunity for Journalism Club
Ðối tượng: cá nhân
Học bổng: up to $20,000
Thời gian nộp đơn: trước ngày 20/4/2018
Application: https://vn.usembassy.gov/…/SVM700-18-PAS-002-NOFO-Journalis…
Liên hệ: HCMCGrants@state.gov, HuyHT@state.gov, lemuontk@state.gov

Vietnam Education Foundation (VEF) Alumni Small Grants Program
Ðối tượng: cựu học viên chương trình VEF
Học bổng: up to $20,000
Thời gian nộp đơn: ngày 31/5 and 31/7/2018
Application: https://vn.usembassy.gov/…/2018-VEF-Alumni-Small-Grants-Pro…
Liên hệ: HuyHT@state.gov, lemuontk@state.gov

Leave A Comment