Tin hoạt động khác của Quỹ

Lời kêu gọi chung sức cùng Quỹ Vắc xin phòng Covid-19 từ Bà Tôn Nữ Thị Ninh, Chủ tịch Quỹ HPDF