Hồ sơ Covid-19, Những góc nhìn

Mở cửa Việt Nam: Quản lý hiệu quả đã giúp đất nước vượt qua Covid-19 như thế nào – 20/5/2020 trên brookings.edu

Bài viết của Trang (Mae) Nguyen and Edumund Malesky

Đọc bài viết gốc bằng tiếng Anh đặng ngày 20/5/2020 trên brookings.edu >>

 

Hay xem bài nói chuyện bằng tiếng Anh của Guy Thwaites về Chiến dịch phòng Covid-19 hiệu quả của Việt Nam: