Những góc nhìn

28.08.2019 – Thư ngỏ về tình hình biển Đông của Phó Chủ tịch Quỹ HBPT TP.HCM, Chủ tịch Hội Luật Quốc tế Việt Nam gửi Chủ tịch Hội Luật Quốc tế Trung Quốc

Ngày 24 tháng 08, 2019, Ông Nguyễn Bá Sơn, Phó Chủ tịch Quỹ HBPT TP.HCM kiêm Chủ tịch Hội Luật Quốc tế Việt Nam đã viết một thư ngỏ về tình hình biển Đông hiện nay, gửi đến Chủ tịch Hội Luật Quốc tế Trung Quốc.

 

Leave A Comment