Những góc nhìn

Việt Nam rất cần vắc xin, nhưng thứ cần hơn là “QUỸ VẮC XIN TỬ TẾ”

Nguyệt- một người hàng xóm của tôi cho biết, cô sẽ từ chối tiêm miễn phí để nhường suất đó cho những người nghèo khổ ngoài kia.

Cơ hội tuyệt vời cho mỗi doanh nghiệp, mỗi người dân